Bước 01. Đăng nhập tài khoản OneCoin

Vào đường link https://portal.oneecosystem.eu/ , click “Sign in”.
Nhập địa chỉ Email và Mật khẩu Onecoin để mở tài khoản OneEcosystem của bạn

Bước 02. Truy cập mục My Profile >> Password để thay đổi mật khẩu

Bước 03. Đăng nhập lại tài khoản OneCoin thêm 1 lần nữa

Bước 04. Đặt lại mật khẩu mới

Lưu ý cách đặt mật khẩu mới đúng
– Phải có ít nhất 8 kí tự trở lên
– Phải có ít nhất 1 kí tự số (0-9) và ít nhất 1 chữ viết thường (a-z)
– Phải có ít nhất 1 chữ viết hoa (A-Z)
– Phải có ít nhất 1 kí tự đặc biệt (@,$,#,&,*,…)
Ví dụ những mật khẩu đúng:
Nam@123456 hoặc nAm$654321,……

Sau khi nhập mật khẩu mới 2 lần, ấn Submit tài khoản nó quay về mục Dashboard (Bảng điều khiển) nghĩa là đã đổi mật khẩu thành công
Nếu xuất hiện dòng thông báo màu đỏ nghĩa là mật khẩu mới chưa được, cần thao tác lại
Passwords don’t match <=> mật khẩu mới điền 2 lần không khớp nhau

Bước 05. Kiểm tra bằng cách đăng nhập lại

Bạn thoát đăng nhập hiện tại và truy cập lại tài khoản OneCoin bằng mật khẩu mới thông qua đường link cũ https://portal.oneecosystem.eu/