Bước 01. Đăng nhập tài khoản OneCoin

Vào đường link https://portal.oneecosystem.eu/ , nhập địa chỉ email và mật khẩu onecoin để mở tài khoản OneLife của bạn

Bước 02. Truy cập mục My Profile >> Password để thay đổi mật khẩu

Bước 03. Đặt lại mật khẩu mới

Lưu ý cách đặt mật khẩu mới đúng
– Phải có ít nhất 8 kí tự trở lên
– Phải có ít nhất 1 kí tự số (0-9) và ít nhất 1 chữ viết thường (a-z)
– Phải có ít nhất 1 chữ viết hoa (A-Z)
– Phải có ít nhất 1 kí tự đặc biệt (@,$,#,&,*,…)
Ví dụ những mật khẩu đúng:
Nam@123456 hoặc nAm$654321,……

Xuất hiện dòng thông báo màu xanh “Your password has been changed” nghĩa là bạn đổi mật khẩu thành công
Nếu dòng thông báo màu đỏ Error nghĩa là mật khẩu mới chưa được, cần thao tác lại

Bước 04. Kiểm tra bằng cách đăng nhập lại

Bạn thoát đăng nhập hiện tại và truy cập lại tài khoản OneCoin bằng mật khẩu mới thông qua đường link cũ https://portal.oneecosystem.eu/